Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán

Územní plán

Platná územně plánovací dokumentace

Územní plán obce Dolní Morava byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, byl zásadně změněn Změnou č. 1 schválenou Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 11. 7. 2006

 

Dále byl měněn těmito změnami:

Změnou č. 2 vydanou dne 18. 12.2008

Změnou č. 3 vydanou  dne 17. 12. 2009

Změnou č. 4 vydanou dne 20. 12. 2010

Změnou č. 5 vydanou dne 19. 3. 2012

Změnou č. 6 vydanou dne 28. 5. 2014

Změnou č. 7 vydanou dne 28. 2. 2017

 

Po vydání změny č. 7 byl vydán právní stav, který je nyní platnou územně plánovací dokumentací (územní plán obce včetně všech změn).

 

Právní stav po změně č. 7:

 

Změna č. 8 územního plánu

Nyní probíhá proces pořízení změny č. 8 územního plánu. Pořízení této změny v definitivní podobě bylo schváleno 25. 5. 2020 zastupitelstvem obce. Nyní bylo vyhlášeno veřejné projednání této změny.

 

Rámcový obsah změny č. 8:

 • plocha parkování na p.p.č. 5560/1 (cca 350 míst)
 • kabinová lanovka z areálu U Slona k chatě Slaměnka
 • vodní nádrž (o objemu 65 000 m3) pro zasněžování na p.p.č. 5651/7
 • sjezdová trať F – dokončení propojení areálu Sněžník s areálem U Slona
 • lanová dráha 3 – výměna vleku Ondráš za čtyřsedačkovou odpojitelnou lanovku ve stávajícím areálu U Slona s napojením horní stanice na stávající sjezdovou trať
 • plocha pro provozní sklad zasněžování
 • plocha bydlení – bytové domy na p.p.č. 5561, 5573, 5531
 • plocha technické infrastruktury pro centrální ČOV na p.p.č. 5011
 • plocha pro parkování na p.p.č. 5651/7 (cca 220 míst)
 • sjednocení různých funkčních ploch v území pod objektem PROMETHEUS do plochy OM
 • plocha pro bydlení venkovské na p.p.č. 5011

Dokumentace změny č. 8 územního plánu obce k veřejnému projednání:

Textová část

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Hlavní výkres 1. část

Hlavní výkres 2. část

Hlavní výkres 3. část

Koordinační výkres 1. část

Koordinační výkres 2. část

Koordinační výkres 3. část

Výkres předpokládaného záboru půdního fondu

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)

Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000

 

Nový územní plán

Zastupitelstvo obce se rozhodlo na svém zasedání dne 27. 4. 2011 o pořízení nového územního plánu. Důvodem je potřeba uvést územně plánovací dokumentaci obce do souladu s novým stavebním zákonem. Podněty pro zařazení pozemků do zastavitelného území s požadovaným funkčním využitím se mohli podávat do 30. 11. 2011, po této době započal proces zpracování, posuzování záměrů a zapracování do návrhu, proto již další podněty po tomto datu nejsou přijímány.Po schválení zadání územního plánu byly vypracovány 2 varinaty řešení, které byly předloženy dotčeným orgánům k vyjádření.

 

V současné době dobíhá společné jednání s dotčenými orgány a proběhl výběr nejvhodnější varinaty s pokyny pro úpravu územního plánu dle požadavků dotčených orgánů. Po kladném vyjádření dotčených orgánů bude zpracován upravený návrh územního plánu pro projednání s veřejností, což je předpokládáno na podzim roku 2020.

 

Návrh územního plánu pro společné projednání z listopadu 2013: